Sport Studio Prima

1.5. a 8.5.2023 OTEVŘENO 8-20 HOD

Ochrana osobních údajů

 • S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje fyzických osob (klientů fitness centra) zpracováváme vždy pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný pro poskytnutí dané služby. Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů fyzických osob. Uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci či externí spolupracovníci mají své samostatné zásady zpracování osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že je s veškerými osobními údaji nakládáno v souladu s platnou legislativou, a to především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Správcem osobních údajů je provozovatel, tj.:
  SPORT STUDIO PRIMA s.r.o. (IČO: 29121884)
  Buchenwaldská 460/7
  360 05 Karlovy Vary – Rybáře
  info@sportstudioprima.cz
 • Klient je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem Smlouvy o poskytnutí služeb může být výslovný souhlas Klienta s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajů pro účely Provozovatele, to vše v souladu s platnou legislativou.
 • Tento souhlas klient poskytuje v písemné podobě na předtištěném formuláři. Výslovný souhlas klient poskytuje v případě sestavení individuálního tréninkového plánu, který je mj. vytvářen na základě vyplnění vstupního dotazníku, který obsahuje potřebné osobní údaje klienta, taktéž klient poskytuje výslovný souhlas u zakoupení permanentky vázané pouze na jeho osobu.
 • U některých služeb, které poskytujeme, není zapotřebí souhlasu klienta. Jedná se o zakoupení jednotlivých vstupů a přenositelných permanentek (omezených počtem vstupů), tj. permanentek, které nejsou vázány na konkrétní osobu.
 • Bližší informace ohledně výše zmíněných souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů jsou k dispozici na předtištěném formuláři, který je k dispozici na recepci. Podpisem tohoto dokumentu nám je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů klienta.
 • Zpracováváme tyto osobní údaje:
  – identifikační osobní údaje (konkrétní rozsah povinně poskytovaných informací je uveden ve výše uvedených formulářích);
  – zvláštní kategorii osobních údajů: údaje o zdravotním stavu (pouze v případě sestavení individuálního tréninkového plánu);
  – zvláštní kategorii osobních údajů: fotografie (nutná k identifikaci klienta pouze v případě časově omezené permanentky)
 • Klient má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci. O možnosti uplatnění těchto svých práv je klient podrobněji informován v rámci výše uvedených formulářů.
 • Doba zpracování jednotlivých osobních údajů se liší v závislosti na konkrétním typu zpracování, bližší informace lze poskytnout na vyžádání, případně jsou patrné z výše uvedených formulářů, které jsou k dispozici na recepci.
 • Osobní údaje klienta jsou zpracovány v elektronické podobě v rámci softwaru „CLUBSPIRE“. Poskytovatel tohoto softwaru, společnost INSPIRE CZ s.r.o (IČO: 26274728), dodržuje veškerá práva a povinnosti související s ochranou osobních údajů dle stávající právní úpravy.
 • Klient má právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, a to písemnou podobou, případně elektronicky s ověřeným podpisem klienta.
 • Osobní údaje klienta nejsou předávány do zahraničí.
 • Klient bere na vědomí, že celý prostor Provozovny (vyjma šaten) je sledován průmyslovými kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. O tomto je klient rovněž informován přímo v prostorách budovy, a to informačními cedulemi. K záznamům kamer má přístup pouze Provozovatel, případně oprávněná třetí osoba (např. Policie ČR). Kamerové záznamy jsou uchovávány v souladu s výše uvedenou právní úpravou.
 • Klient má právo podat stížnost u dozorového orgánu, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s výše uvedenou právní úpravou. Dozorovým orgánem je:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00
  Praha 7
  web: www.uoou.cz