Pátek 17.11. otevřeno 7-21
Clubspire
Clubspire
Otevírací doba: Po-Čt: 7-22 | Pá: 7-21 | SO-NE: 8-20

Provozní řád

Podmínky našeho fitness

OBECNÉ

 • Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena v ústní podobě, kde je na jedné straně společnost SPORTSTUDIOPRIMA s.r.o., Buchenwaldská 460/7, Karlovy Vary 360 05, IČ 29121884, DIČ CZ29121884, Spisová značka C 26652 vedená u Krajského soudu v Plzni, datum zápisu 8. listopadu 2011, (dále jen „Provozovatel“) a na druhé straně je klient Provozovatele, fyzická osoba spotřebitel (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně Provozovatele ve sportovním centru s názvem Sport Studio Prima, nacházející se na adrese Buchenwaldská 460/7, Karlovy Vary 360 05 (dále jen „Provozovna“). Provozovatel je výlučným provozovatelem Provozovny.
 • Otevírací doba Provozovny : Po – Čt 7-22, Pá 7-21, So,Ne 8-20.
 • Podmínky obsahují i provozní řád upravující pravidla, práva a povinnosti Klientů v Provozovně.
 • Podmínky a Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky a právními předpisy Evropské unie, zejména se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Klient je oprávněn na základě uzavřené Smlouvy využívat služby definované v Podmínkách a na webových stránkách Provozovatele www.sportstudioprima.cz. Službu poskytovanou ze strany Provozovatele v Provozovně může Klient užívat pouze na základě oprávnění službu užívat vystaveného ze strany Provozovatele a předloženého ze strany Klienta, vyhotoveného v podobě vstupenky, permanentky, permice apod. (dále též „Produkt“).
 • Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem je platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu jedné ze smluvních stran k uzavření Smlouvy. Smlouva je účinná v okamžiku předání Produktu Klientovi.
 • Produkty nabízené ze strany Provozovatele v Provozovně jsou specifikovány v místě Provozovny a na webových stránkách Provozovatele www.sportstudioprima.cz
 • Klient se účastní všech aktivit provozovaných v prostorech Provozovny na vlastní riziko. Klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat služeb poskytovaných Provozovatelem na základě Smlouvy. Využívání služeb Provozovatele se nedoporučuje těhotným a nemocným osobám či osobám s jiným zdravotním omezením.

POVINNOSTI PŘI PŘÍCHODU, PROVOZNÍ ŘÁD

 • Klient zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje seznámení se s těmito Podmínkami a s provozním řádem Provozovatele a zavazuje se je respektovat a dodržovat.
 • Klient je povinen se při vstupu do Provozovny prokázat platnou permanentkou, nebo si koupit jednorázovou vstupenku. Permanentka je nepřenosná, nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupce Klienta a její zneužití může být potrestáno, případně může být Klient za takové zneužití z Provozovny vykázán a Provozovatel může z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností. Ztrátu či krádež permanentky je Klient povinen obratem nahlásit Provozovateli. Za vydání duplikátu permanentky (čipu nebo čipové karty) je Klient povinen zaplatit poplatek.
 • V případě pochybností o totožnosti Klienta je tento na žádost zaměstnanců Provozovatele povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, pasem, či jiným úředním průkazem totožnosti s fotografií. Neprokáže-li Klient na žádost svou totožnost, nemá nárok na poskytnutí služeb Provozovatele a Provozovatel je oprávněn odmítnout Klientovi do Provozovny přístup.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení Klientovi v případě, že tento Klient opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu, tyto Podmínky nebo Provozní řád, nebo opakovaně neuposlechne pokynu Provozovatele či jeho zaměstnanců odpovědných za chod a bezpečnost Provozovny. Klient je v tomto případě povinen nahradit Provozovateli škodu spočívající v ušlém zisku ve výši nevyčerpaných předplacených vstupů Klienta, jehož Smlouva zanikla z důvodu odstoupení Provozovatele od Smlouvy pro porušení povinností tohoto Klienta. Odstoupením Provozovatele od Smlouvy pro porušení povinností Klienta dochází automaticky k započtení pohledávky Klienta na vrácení nevyčerpaných předplacených vstupů a pohledávky Provozovatele na náhradu škody dle předchozí věty ve stejné výši, takže obě tyto pohledávky k okamžiku odstoupení od Smlouvy zaniknou. Právo na náhradu jiné škody, kterou Klient porušením svých povinností Provozovateli případně způsobí, tím není dotčeno.
 • Vstup do Provozovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna a uzamykatelné šatní skříňky. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) je mimo prostor šatny zakázáno a za takto odložené věci Provozovatel neručí.
 • Klientům jsou k dispozici uzamykatelné skříňky v šatnách na uskladnění jejich osobních věcí (oblečení, obuvi) vyjma peněz a jiných cenných předmětů, a to pouze po dobu jeho přítomnosti v Provozovně. Klient je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skřínka uzamčena, neodpovídá Provozovatel za škodu na věcech v ní odložených.

POVINNOSTI BĚHEM CVIČENÍ, PROVOZNÍ ŘÁD

 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech Klientů do Provozovny.
 • Klienti v prostorách Provozovny užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze, nebo některé z odpovědných osob. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 • Klient se zavazuje používat čisté, sportovní oblečení (tričko, tepláky nebo leginy), pevnou obuv a ručník, který podloží na přístrojích a lavičkách vždy pod sebe.
 • Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
 • Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
 • Před pokládáním činek či os položte na podlahu gumovou podložku, aby nedošlo k poškození činek či koberce.
 • Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.
 • Při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os.
 • Neexperimentujte na nářadí, v případě nevědomosti požádejte o pomoc fitness instruktora nebo obsluhu.
 • U náročných či nebezpečných cviků, nebo cvičení s vyššími váhami mějte u sebe vždy dopomoc, neriskujte zranění nebo ohrožení ostatních Klientů.
 • Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.
 • Klient při odpočinku neleží a nesedí na přístrojích, ale dá možnost cvičit i ostatním Klientům.
 • Klient se zavazuje nerušit ostatní při tréninku, je slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům Provozovny.
 • Je zakázáno cvičit na boso.
 • Zákaz používání magnesia!
 • Klienti užívají prostory Provozovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, jakož i pokyny obsluhy a zaměstnanců Provozovatele.
 • Všichni Klienti jsou povinni dbát pokynů a nařízení Provozovatele a zástupců Provozovatele či dalších Provozovatelem pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách Provozovny.
 • Nápoje se odkládají a konzumují na místech k tomu určených.
 • Je zakázána donáška a konzumace vlastních nápojů.
 • Při kontaktním provozování úpolových sportů a bojových umění je Klient povinen používat ochranné pomůcky a především je povinen cvičit tak, aby nezpůsobil zúčastněným osobám zranění a aby nedošlo k poškození vybavení.
 • Klienti nesmí vstupovat do technického zázemí Provozovny bez svolení Provozovatele čí jím pověřených osob.
 • Pro potřeby první pomoci je v prostoru baru umístěna lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 • Vstup dětí do 15 let do Provozovny vždy pouze s doprovodem alespoň jednoho z rodičů, v opačném případě bude vstup dětí zakázán. Rodič je povinen na dítě dohlížet a neumožnit mu, případně mu zabránit v používání jakýchkoliv strojů a náčiní umístěných v Provozovně. Rodič je plně zodpovědný za chování dětí a za případné úrazy, které si dítě způsobí neuposlechnutím těchto pokynů.
 • Vstup do Provozovny a její užívání pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek je zcela zakázáno. Klient se rovněž zavazuje zdržet se v prostorách Provozovny kouření, užívání a prodeje alkoholu, léků, drog či jiných ilegálních látek.
 • Klient nedodržující provozní řád může být vykázán z prostor Provozovny.

POVINNOSTI PŘI ODCHODU, PROVOZNÍ ŘÁD

 • Vždy před opuštěním prostoru Provozovny je Klient povinen skříňku uvolnit, (tzn. vyklidit uschované předměty) a ponechat odemčenou pro další užívání dalšími Klienty. Skříňku, která nebude vyprázdněna a odemčena do konce otevírací doby Provozovatele, je Provozovatel oprávněn otevřít a její obsah uskladnit po dobu 10ti dnů. Náklady na otevření skříňky a na úschovu předmětů je povinen Klient uhradit nejpozději do sedmi dnů od vyklizení skříňky Provozovateli. V případě včasně neuhrazených nákladů je Provozovatel oprávněn využít zadržovacího práva na uskladněných věcech.

KLIENT MŮŽE BÝT VYKÁZÁN Z FITNESS CENTRA, JESTLIŽE:

 • Poruší povinnosti výše uvedené a nedodržuje tím Podmínky a provozní řád Provozovatele.

STÍŽNOSTI A NÁMĚTY

ZMĚNY A AKTUALIZACE PROVOZNÍHO ŘÁDU

 • Provozovatel je oprávněn Provozní řád kdykoliv aktualizovat či jednostranně měnit.
 • Nové znění provozního řádu je platné a účinné ode dne zveřejnění nového Provozního řádu na internetových stránkách Provozovatele (www.sportstudioprima.cz) a vyvěšením v prostorách Provozovny.

PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU

 • Provozní řád je platný s účinností od 1. 9. 2016.

O nás

Moderní fitness centrum v Karlových Varech s více jak 22letou působností, Máme k dispozici velké množství strojů, na veškeré svalové partie společně s kardio sekcí.

Kontakt

Sport Studio Prima
Buchenwaldská 460/7
Karlovy Vary 360 05
+420 353 564 038
info@sportstudioprima.cz

Dejte nám vědět

Máte námět na zlepšení, připomínku nebo dotaz? Napište nám na e-mail nebo využijte kontaktní formulář.
NAPIŠTE NÁM
© 2024 sportstudioprima.cz | Website created by ondrejdvorak.eu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram